44. Radna sjednica SKS

Poštovani,

(…) upućujem pitanje članovima rukovodstva skupštine:

PRVO PITANJE: Da li ste informisani o radu pojedinih radnih tijela, kao što je npr. rad Komisije za mlade?

OBRAZLOŽENJE: Siguran sam da svi dijelimo utisak da stanje mladih nije zadovoljavajuće, tj. da mladi nisu zadovoljni svojim statusom i perspektivama u Kantonu Sarajevo i stoga mislim, a nadam se da će se i ostali složiti sa mnom, da je funkcionalan rad ove komisije u Kantonu Sarajevo prioritet i daleko bitniji od drugih aktivnosti, kao što su, na primjer, stranačke press-konferencije i slično.

DRUGO PITANJE: Uvažena kolegica Kerla je već prije postavljala slična pitanja, a ja bih volio precizirati i znati da li predsjedavajući ili predsjedavajuće radnih tijela, tj. skupštinskih komisija, uživaju naknadu za obavljanje te funkcije bez obzira na to koliko učestalo i da li uopšte sazivali sjednice, ili su plaćeni “po učinku”?, da se tako izrazim.

OBRAZLOŽENJE:

Skrenuo bih pažnju na to da ovo nije prvi put da rad neke komisije skoro u potpunosti zamre. Naime, u periodu vlade Šestorke, kao i nakon toga, od marta 2020. kada je na vlast došla sadašnja opozicija, Komisija za pravdu, ljudska prava i građanske slobode takođe nije funkcionisala onako kako bi ta komisija u Kantonu u kojem građani na ulicama i trgovima vapiju za pravdom, u kojima su primarna ljudska prava i građanske slobode dovedena u pitanje, često i od samih institucija i organa vlasti, uključujući i sudsku.

“Niko ne smije biti izvrgnut samovoljnom miješanju u njegov privatni život, porodicu, dom ili prepisku, ili napadima na čast i ugled”.

Ovo nije moja izjava, lično mišljenje ili uvjerenje, ovo je djelomični citat Člana 12. Univerzalne deklaracije o pravima čovjeka koja su potvrđena i Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, a koja se, po Članu II, tačka 2. Ustava Bosne i Hercegovine “direktno primjenjuje u Bosni i Hercegovini” i “ima prioritet nad svim ostalim zakonima”!

Pa ipak je javna tajna i uvriježena praksa da se ta prava i osnovne slobode krše i u Kantonu Sarajevo. Svi smo mi već neko vrijeme svjedoci očajničke i tjeskobne borbe barem nekog od svojih poznanika da sačuvaju i zaštite svoju privatnost, čast, ugled i ljudsko dostojanstvo. Zato je moje

TREĆE PITANJE:

Da li mislite da bi ova skupština mogla biti proaktivna po pitanju zalaganja za ljudska prava i slobode, za ravnopravnost naroda i građana, ili samo reagujemo i odgovaramo na pojedinačne ili grupne inicijative, molbe i zahtjeve građana i nevladinih organizacija, kao i na pokretanja zaštite vitalnih nacionalnih interesa skupštinskih klubova naroda najčešće onda kada to odgovara interesima nekih stranaka ili stranačkih koalicija?

OBRAZLOŽENJE: Podsjetio bih da su ljudska prava, naročito primarna ljudska prava prve generacije, tzv. “plava prava”, upravo građanske i političke prirode i da služe zaštiti pojedinca od pretjeranog pritiska i utjecaja države, naročito “zarobljene države” u koju spada i naša, a nadasve od partijske države koja je u principu sušta suprotnost i arhi-neprijatelj građanskoj državi i građanskom principu, sušti opozit i arhi-neprijatelj pravnoj državi i vladavini prava (jednina), prije svega tih istih – primarnih ljudskih prava i građanskih sloboda.

ČETVRTO PITANJE:

Kakvu poruku ova Skupština šalje javnosti, ne samo građanima i mladima Kantona Sarajevo, već i cjelokupnom bosanskohercegovačkom društvu, pa i šire nefunkcionisanjem ovih veoma bitnih komisija koje služe za zaštitu interesa mladih i vitalnih građanskih interesa, a to su njihova individualna prava i slobode u glavnom gradu Bosne i Hercegovine?

PETO:

Zar ne mislite da se tim pravi ne samo šteta ugledu ove skupštine, već se koči proces povratka i reintegracije društva, čime se pravi šteta cjelokupnom bosanskohercegovačkom građanskom društvu, samim građanima, građanskim principima i građanskim vrijednostima u Kantonu Sarajevo?

ŠESTO:

Kakvu mi građansku državu želimo, o kakvim građanskim principima govorimo u Sarajevu, u ovom najvišem zakonodavnom tijelu Kantona Sarajevo, ako nam prioritet nije provođenje Ustava Bosne i Hercegovine koji garantuje građanska prava i slobode koja smo dužni “direktno primijeniti” i koja “imaju prioritet nad svim ostalim zakonima”, a što nije samo najbolja promocija građanske države i građanskih principa, ideje građanske republike na tlu Bosne i Hercegovine, konkretno u Sarajevu kao njenom glavnom gradu, već je to i naš posao, sudeći po svečanoj zakletvi, svečanoj obavezi koju smo svi dali u ovoj sali onda kada smo preuzimali svoje dužnosti.

OBRAZLOŽENJE:

Ovo su legitimna pitanja na koja sebi i javnosti moraju odgovoriti ne samo članovi skupštinskog rukovodstva, već svi prisutni i odsutni i očekujem jedan, u najmanju ruku PISMEN odgovor.