Dan državnosti

Mi ovog 25. novembra slavimo tekovine revolucije, antifašizma, slavimo rođendan moderne, parlamentarne, ustavne, egalitarne bosanskohercegovačke republike, slavimo slobodu, mir, jednakost i ravnopravnost bosanskohercegovačkih naroda, građanki i građana, slavimo državni kontinuitet Bosne i Hercegovine, slavimo sve liberalne, demokratske, republikanske vrijednosti i principe. Slavimo revolucionarni čin utemeljenja bosanskohercegovačke republike i ispunjenje osme decenije njenog državnopravnog kontinuiteta u međunarodno priznatim AVNOJ-skim granicama.

ZAVNOBiH je naša građanska revolucija, događaj koji nam je donio parlamentarnu republiku, a ukinuo monarhiju.

Danas smo suočeni sa unitarističkim i secesionističkim tendencijama i nalazimo da i jedni i drugi najavljuju razlaz sa ZAVNOBiH-om, a tim i prekid kontinuiteta bosanskohercegovačke republike onakve kakva je koncipirana u Mrkonjić Gradu 25.-26. novembra 1943. 

U takvoj atmosferi u kojoj dočekujemo 79. rođendan bosanskohercegovačke republike, posebnu važnost poprima činjenica da je upravo Naša stranka jedina stranka čiji se prijedlog izmjena Ustava trenutno nalazi u redovnoj proceduri PS BiH; prijedlog koji je koncipiran tako da vraća Bosnu i Hercegovinu u kolosjek parlamentarnog republikanskog uređenja što je od krucijalne važnosti za budućnost bosanskohercegovačke liberalne demokratije i republikanizma.

Želimo naglasiti da Ustavne promjene nikako ne smiju dovoditi u pitanje temelje ZAVNOBiH-a, a samim tim ni državopravni kontinuitet BiH, kao ni državotvornost, ravnopravnost i jednakost tri bosanskohercegovačka naroda, ali smatramo i ukazujemo na to da ustavne promjene moraju donijeti jednakost svima ostalima, svim građankama i građanima BiH; da moraju okončati prezidencijalizam i ojačati parlamentarni sistem ustavne demokratije, definirajuće karakteristike moderne, sekularne, neautokratske države republikanskog uređenja. 

U ovom svom uvjerenju i akciji polazimo od toga da je “Res publica” – “javna stvar”, da su javne institucije i preduzeća javna stvar i da pripadaju javnosti. Odlučni da oslobodimo našu zemlju, naše narode, naše građanke, građane i našu zarobljenu državu od partitokratskog i predsjedničkih režima, Naša stranka  na Dan državnosti slavi “res publicu”, javnu stvar, državu koja pripada javnosti, svim građankama i građanima BiH. 

Mi zbog toga neumorno radimo na jednoj inkluzivnoj, otvorenoj političkoj zajednici koja  počiva na čovječnosti, na pluralizmu i jednakosti; u kojoj se niko ne smije osjećati isključenim, ugroženim, nepredstavljenim; u kojoj je svaki glas podjednako važan, čija je vlast pravedna,  oslanjajući se na slobodarsku-liberalnu tradiciju naših naroda i prostora. 

Zahtjevamo budućnost koja je oslobođena podjela, egzistencijalne i socijalne nesigurnosti; budućnost u kojoj ima mjesta za slobodoumlje, za slobodne i slobodoumne individue, za napredak, za stvaralaštvo i proizvodnju, za nauku i obrazovanje, za ljubav, zabavu, radost, sreću. 

Mi, stoga, moramo stvoriti demokratske i društvene institucije koje će štiti pluralizam, garantovati socijalnu sigurnost, osigurati prostor za preduzetništvo, ponuditi dostojno obrazovanje i zdravstvo, stvoriti prostor za slobodu stvaralaštva i umjetnost, iskorijeniti nepotizam i korupciju, osigurati kvalitetan standard života. Stvaranje zdravog psihosocijalnog okruženja, zdravog i čistog okoliša, naša je ljudska, građanska i patriotska dužnost i obaveza. 

Ovom prilikom čestitamo svim narodima, građanima i građankama NAŠE ZEMLJE Dan državnosti i poručujemo im, jednako kao i svima u regiji, da je NAŠA STRANKA dosljedna viziji ZAVNOBiH-a na čijem prvom zasjedanju su naši oci utemeljitelji koncipirali “slobodnu i zbratimljenu Bosnu i Hercegovinu”, kao “osiguranje pune ravnopravnosti i jednakosti” naših naroda, građanki i građana!

Govor napisan u Sarajevu, 8. decembra 2022.